Regulaminy

       REGULAMIN   BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

1. Z wypożyczalni i kącika czytelniczego mogą korzystać wszyscy uczniowie 
i pracownicy Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących.
2. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do połowy czerwca. 
3. Na dwa tygodnie przed końcem  każdego roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone.
4. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko, posługując się kodową kartą biblioteczną.
5. W razie zagubienia karty należy ją ponownie założyć. Koszt wynosi 2 zł. 
6. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 3 tygodni.
7. Jeśli czytelnik nie przeczytał książki w terminie, może prosić o jej prolongatę.
8. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.
9. W kąciku czytelniczym można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki szkolnej.
10. Z księgozbioru podręcznego czytelnik może korzystać tylko na miejscu.
11. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
12. Nie wolno kreślić książek, robić notatek na marginesach, zaginać kartek itp. rzeczy.
13. Kopiowanie map, rysunków, schematów dozwolone jest tylko poprzez kalkę techniczną miękkim ołówkiem.
14. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, zgubienie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.
15. Korzystanie z Multimedialnego Centrum Informacyjnego jest bezpłatne.
16. W bibliotece obowiązuje cisza.
17. Każdy uczeń zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem.
18. Korzystanie z komputerów i Internetu oraz innych urządzeń normuje oddzielny regulamin.

REGULAMIN  PRACOWNI  KOMPUTEROWEJ 
MULTIMEDIALNEGO  CENTRUM  INFORMACYJNEGO

1. Pracownia przeznaczona jest w pierwszej kolejności dla uczniów przygotowujących materiały związane z nauką w szkole.
2. Niedozwolone jest korzystanie z internetowych treści propagujących pornografię, rasizm i agresję.
3. Warunkiem korzystania z pracowni jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej
(lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) i pozostawienie jej ( na czas pracy z komputerem) u bibliotekarza.
4. Przy jednym stanowisku może pracować tylko jedna osoba.
5. Czas jednorazowego korzystania z pracowni wynosi 45 minut. Wyjątek stanowią uczniowie przygotowujący materiały związane z nauką w szkole.
6. Użytkownik ma prawo zarezerwować komputer na określony dzień i godzinę.
7. Używanie drukarki, skanera i nagrywarki musi być każdorazowo uzgodnione
z bibliotekarzem. Wydruki są płatne: czarno-biały –  0,50 zł za stronę.
8. Drukowanie jest możliwe z każdego stanowiska komputerowego.
9. Nie wolno zmieniać konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania komputerów.Uszkodzenie oprogramowania systemowego będzie karane radykalnym zakazem wstępu do pracowni przez okres 1, 2 lub 3 miesięcy.
10. Za fizyczne uszkodzenie sprzętu obowiązuje odpowiedzialność materialna.
11. Zalogować się można jako: użytkownik – uczeń z hasłem – internet.
12. Po zakończeniu pracy ( w ciągu dnia) należy pozostawić system w stanie logowania. Natomiast przed godziną zamknięcia biblioteki należy wyłączyć komputer przy pomocy – Wyłącz komputer
13. Zauważone usterki należy bezzwłocznie zgłaszać bibliotekarzowi. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania z pracowni.