Regulaminy

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią pełniącą rolę szkolnego centrum informacji.
 2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących oraz rodzice uczniów uczęszczających do szkoły.
 3. Do zadań biblioteki należy:
  – gromadzenie i wypożyczanie oraz udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
  – gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, co normuje odrębny regulamin,
  – tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  – rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
  – wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  – organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 1. Pomieszczenia Biblioteki umożliwiają:
  – gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych,
  – gromadzenie, przechowywanie oraz wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
  – korzystanie ze zbiorów bibliotecznych w czytelni oraz wypożyczanie poza bibliotekę,
  – korzystanie ze zbiorów multimedialnych i Internetu,
  – prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 1. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty nie piśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe).
 2. Do zbiorów bibliotecznych należą:
  – programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
  – lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,
  – wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej,
  – wydawnictwa informacyjne i albumowe,
  – czasopisma pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,
  – czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne,
  – wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,
  – zbiory multimedialne,
  – materiały regionalne i lokalne.
 1. Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 2. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do połowy czerwca.
 3. Uczeń ma możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich na określonych zasadach zawartych w Aneksie do Regulaminu biblioteki szkolnej.
 4. Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć. Do zakończenia egzaminów maturalnych i egzaminu zawodowego ze wszystkich zasobów biblioteki mogą oni korzystać na miejscu w czytelni.
 5. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko, posługując się kodową kartą biblioteczną.
 6. W razie zagubienia karty należy ją ponownie założyć. Koszt wynosi 2 zł.
 7. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 3 tygodni.
 8. Jeśli czytelnik nie przeczytał książki w terminie, może prosić o jej prolongatę.
 9. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.
 10. W kąciku czytelniczym można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki szkolnej.
 11. Z księgozbioru podręcznego czytelnik może korzystać tylko na miejscu.
 12. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
 13. Nie wolno kreślić książek, robić notatek na marginesach, zaginać kartek itp. rzeczy.
 14. Kopiowanie map, rysunków, schematów dozwolone jest tylko poprzez kalkę techniczną miękkim ołówkiem
 15. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, zgubienie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek lub innych materiałów gromadzonych przez bibliotekę, w chwili wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia i inne nieprawidłowości zauważone w pobieranych egzemplarzach zasobów bibliotecznych.
 16. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów użytkownik jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.
 17. Korzystanie z Multimedialnego Centrum Informacyjnego jest bezpłatne.
 18. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania wszelkich posiłków oraz napojów.
 19. Każdy uczeń zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem.
 20. Korzystanie z komputerów i Internetu oraz innych urządzeń normuje oddzielny regulamin.

ANEKS DO REGULAMINU BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Uczeń ma możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich (wakacje).
 2. Wypożyczanie książek na okres ferii zimowych odbywa się na ogólnych zasadach dotyczących wypożyczeń zawartych w regulaminie biblioteki i nie jest regulowane odrębnymi przepisami.
 3. Wypożyczanie książek na okres wakacji letnich wymaga spełnienia dodatkowych warunków:
  – zwrócenie w terminie wszystkich wcześniej wypożyczonych materiałów do biblioteki szkolnej,
  – promocja do następnej klasy,
  – kontynuacja nauki w szkole wchodzącej w skład ZSSiO w Bielsku-Białej.
 4. Możliwość wypożyczenia książek na okres wakacji mają uczniowie klas I-III technikum i I-II szkoły branżowej.
 5. Absolwentom i uczniom zmieniającym placówkę, książek na okres wakacji nie wypożycza się. Absolwenci i uczniowie opuszczający szkołę rozliczają się z biblioteką najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć.
 6. Czytelnik może wypożyczyć 4 książki na okres 2 miesięcy.
 7. Książki są wypożyczane w ostatnim tygodniu roku szkolnego, po zakończeniu klasyfikacji.
 8. Termin zwrotu wypożyczonych na wakacje książek upływa w pierwszym tygodniu września. Niezwrócenie książek w tym terminie skutkuje brakiem możliwości kolejnych wypożyczeń w nowym roku szkolnym do czasu uregulowania zaległości w bibliotece.
 9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki wypożyczonej na okres wakacji obowiązują ogólne zasady zawarte w regulaminie biblioteki.

 

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO

 

 1. Pracownia przeznaczona jest w pierwszej kolejności dla uczniów przygotowujących materiały związane z nauką w szkole.
 2. Niedozwolone jest korzystanie z internetowych treści propagujących pornografię, rasizm, agresję i używki.
 3. Warunkiem korzystania z pracowni jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej (lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) i pozostawienie jej ( na czas pracy z komputerem) u bibliotekarza.
 4. Przy jednym stanowisku może pracować tylko jedna osoba.
 5. Czas jednorazowego korzystania z pracowni wynosi 45 minut. Wyjątek stanowią uczniowie przygotowujący materiały związane z nauką w szkole.
 6. Użytkownik ma prawo zarezerwować komputer na określony dzień i godzinę.
 7. Z centrum multimedialnego mogą korzystać uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii.
 8. Używanie drukarki i nagrywarki musi być każdorazowo uzgodnione z bibliotekarzem.
 9. Drukowanie jest możliwe z pierwszego stanowiska komputerowego.
 10. Nie wolno zmieniać konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania komputerów. Uszkodzenie oprogramowania systemowego będzie karane radykalnym zakazem wstępu do pracowni przez okres 1, 2 lub 3 miesięcy.
 11. Za fizyczne uszkodzenie sprzętu obowiązuje odpowiedzialność materialna.
 12. Po zakończeniu pracy (w ciągu dnia) należy pozostawić system w stanie logowania. Natomiast przed godziną zamknięcia biblioteki należy wyłączyć komputer przy pomocy – Wyłącz komputer.
 13. Zauważone usterki należy bezzwłocznie zgłaszać bibliotekarzowi.
 14. W pomieszczeniu komputerowym obowiązuje zakaz spożywania wszelkich posiłków oraz napojów.
 15. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania z pracowni.

 

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Umowa użyczenia podręczników

Zasady zwrotu podręczników w SP 38