Preferencje w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum

PREFERENCJE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
NA ROK SZKOLNY 2015/2016

  1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/16 laureaci konkursów interdyscyplinarnych (humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy) przyjmowani są niezależnie od punktacji.

  2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/16, w przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów kryterium rozstrzygającym o przyjęciu do gimnazjum są kryteria uzupełniające;

  • kontynuacja nauki w gimnazjum znajdującym się w zespole szkół, którego uczniem jest kandydat,
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.