Wykaz wymaganych dokumentów do gimnazjum

WYKAZ
WYMAGANYCH DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają do szkoły pierwszego wyboru następujące dokumenty w koszulce:

  • zgłoszenie lub wniosek wydrukowany, podpisany przez kandydata i jego rodziców,
  • poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursów przedmiotowych organizowanych Kuratora Oświaty,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,

2. Kandydat, który został przyjęty do szkoły, składa dodatkowo następujące dokumenty:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne opisane (imię, nazwisko, data urodzenia).

3. Dostarczenie przez kandydata do szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu jest jednoznaczne z potwierdzeniem woli podjęcia w niej nauki,

Ważne:

  • niezłożenie przez kandydata oryginału świadectwa i deklaracji woli podjęcia nauki w wybranej szkole w terminie wskazanym przez Śląskiego Kuratora Oświaty jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy kandydatów przyjętych.