Ogłoszenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego w SP

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 38
W BIELSKU – BIAŁEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 38 w Bielsku-Białej ogłasza postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 dla dzieci z rocznika 2008 i 2009. Postępowanie prowadzone będzie od 23 marca 2015 roku do 17 kwietnia 2015
w formie elektronicznej na stronie
http://www.bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W BIELSKU-BIAŁEJ

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

  1. 7 – letnie urodzone w 2008 r., które nie podjęły nauki w roku szkolnym 2014/2015,

  2. 6 – letnie urodzone w 2009 roku.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

rozpoczęcie

zakończenie

Wypełnianie przez rodziców / opiekunów zgłoszenia lub wniosku na stronie internetowej 
bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl , 
wydrukowanie formularza zgłoszenia lub wniosku, podpisanie go i złożenie go w sekretariacie szkolnym.

 

23 marca 2015r.

godz. 900

17 kwietnia 2015r.

godz. 1500

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną.

Ustalanie wyników rekrutacji

18 kwietnia 2015r.

godz. 800

4 maja 2015r.

godz. 1500

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych (dotyczy tylko dzieci spoza obwodu).

5 maja 2015r. godz. 900

Potwierdzenie woli uczęszczania
do szkoły przez rodzica i złożenie stosownych dokumentów (dotyczy tylko dzieci spoza obwodu).

 

5 maja
2015r.

 godz. 900

 

 

14 maja
2015r.

godz. 1500

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych oraz informacji o liczbie wolnych miejsc, którymi szkoła jeszcze dysponuje

19 maja 2015r. godz. 800

Składanie wniosków
do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

19 maja 2015r.

godz. 800

26 maja
2015r.

godz. 1400

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

do 5 dni od daty złożenia wniosku
o uzasadnienie odmowy przyjęcia 

Złożenie do Dyrektora Szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia 

Rozstrzygnięcie odwołania przez Dyrektora Szkoły.

do 7 dni od dnia złożenia odwołania 

KRYTERIA PRZYJĘCIA KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Kryteria naboru do szkół podstawowych na terenie Miasta Bielsko – Biała

( w zakresie dotyczącym Szkoły Podstawowej Nr 38)

1.

Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły

Tak

40 pkt

 

Nie

0 pkt

 

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

 

2.

Kandydat w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły

Tak

20 pkt

 

Nie

0 pkt

 

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

 

3.

Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły

Tak

10 pkt

 

Nie

0 pkt

 

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

 

4.

Wielodzietność rodziny kandydata

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Tak

1 pkt

Kryteria ex-aequo (niepunktowane do wykorzystania przy szeregowaniu)

Nie

0 pkt

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

5.

Niepełnosprawność kandydata

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Tak

1 pkt

Nie

0 pkt

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

6.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Tak

1 pkt

Nie

0 pkt

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

7.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Tak

1 pkt

Nie

0 pkt

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

8.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Tak

1 pkt

Nie

0 pkt

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

9.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Tak

1 pkt

Nie

0 pkt

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

10.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz.154 i 866).  Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Tak

1 pkt

Nie

0 pkt

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

Rodzice ( prawni opiekunowie) kandydata zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 38 w Bielsku-Białej składają następujące dokumenty:

  1. wniosek podpisany przez rodzica ( prawnego opiekuna) dziecka,

  2. jedno zdjęcie dziecka.

Kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym zostają zakwalifikowani do przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 38 w Bielsku-Białej.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, kryterium rozstrzygającym o zakwalifikowaniu kandydata są kryteria uzupełniające.