Wymagane dokumenty SP

WYKAZ
WYMAGANYCH DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM

  1. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły dostarczają następujące dokumenty:

  • jedno zdjęcie,

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.

  1. Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły dostarczają następujące dokumenty:

  • wniosek wydrukowany ze strony internetowej http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl , wypełniony
    i podpisany przez rodzica dziecka,

  • jedno zdjęcie,

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.

  1. Wniosek rodzica o przyjęcie do szkoły podstawowej może zawierać nie więcej niż trzy wybrane szkoły. We wniosku, określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Wydrukowany, podpisany wniosek należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.