Motoryzacja bez granic

fe_ue

Motoryzacja bez granic

Rusza rekrutacja!!!

W dniach 02.01 – 31.01 2017 r. (z wyłączeniem czasu trwania ferii zimowych) prowadzona będzie rekrutacja do projektu pn. „Motoryzacja bez granic” finansowanego przez Unię Europejską, w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Udział w projekcie wiąże się z wyjazdem do Niemiec i odbyciem czterotygodniowej praktyki zawodowej. Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, odzież robocza, wycieczki w ramach programu kulturalnego, transport lokalny w Niemczech zostaną pokryte z budżetu projektu.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 16 osób – chłopców i dziewcząt kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. W procesie rekrutacji mogą brać udział uczniowie klasy III technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. Realizacja staży nastąpi w okresie 30.07.2017 – 26.08.2017 r.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji, pobrać formularz zgłoszeniowy i udać się do wychowawcy celem jego wypełnienia. Potwierdzony przez wychowawcę formularz, podpisany przez kandydata należy złożyć w biurze projektu najpóźniej do dnia 01.02. 2017 r.

Szczegółowe kryteria rekrutacyjne zostały omówione w Regulaminie rekrutacji.

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana do dnia 24.02. 2017 r.

Osoby zakwalifikowane do projektu będą zobowiązane do uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do wyjazdu, gdzie otrzymają wsparcie językowe, kulturowe i pedagogiczne.

Załączniki:

  1. Regulamin rekrutacji

  2. Formularz zgłoszeniowy