Realizacja projektu finansowego w klasach 1-3 SP

W grudniu oraz styczniu bieżącego roku szkolnego klasy 1-3 SP realizowały projekt finansowy pod hasłem „Kokosza, grosz do grosza!”. Cykl lekcji cieszył się uznaniem wśród uczniów i rodziców. W czasie zajęć dzieci miały do dyspozycji specjalne teczki z kartami pracy, a nauczycielki – wychowawczynie klas młodszych ambitnie przeprowadzały kolejne zajęcia z cyklu, korzystając z różnorodnych materiałów i pomocy.

Celem projektu była edukacja finansowa uczniów w zakresie idei, sposobów i nawyków oszczędzania. Poprzez uczestnictwo w projekcie dzieci miały szansę poznać funkcje i wartość pieniądza, sposoby oszczędzania i namnażania oszczędności oraz kształtowały pozytywne postawy, związane z zarządzaniem finansami. Projekt miał za zadanie promować i uczyć młodzież szkolną umiejętności bycia gospodarnym, oszczędnym i przedsiębiorczym oraz zdolności do krytycznej oceny pierwszych doświadczeń finansowych, związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach życia codziennego.

Misja projektu finansowego „Kokosza, grosz do grosza!” zakładała następujące rezultaty:
– zapoznanie uczniów z elementarnymi pojęciami, związanymi z wiedzą o pieniądzu, sposobach jego gromadzenia i inwestowania oraz gospodarowania budżetem domowym;
– zwiększenie świadomości i odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych i unikaniu nadmiernego zadłużenia;
– wzrost umiejętności zarządzania własnymi pieniędzmi i podejmowania właściwych decyzji finansowych;
– upowszechnianie i utrwalenie w świadomości dzieci struktury budżetu domowego;
– rozwijanie postaw sprzyjających rozbudowie kultury oszczędzania, w szczególności poprzez promocję dobrych nawyków finansowych oraz upowszechnianie skutecznych sposobów na regularne, codzienne oszczędzanie;
– zwiększenie wiedzy i umiejętności u nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie w zakresie edukacji finansowej, zarządzania budżetem domowym oraz oszczędzania;
– zwiększenie potencjału szkół uczestniczących w projekcie w zakresie prowadzenia aktywnej edukacji finansowej.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za udział w tym cennym i potrzebnym projekcie!