Tryb i terminy postępowania odwoławczego SP

TRYB POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

Rodzice kandydata mogą odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne,
z zachowaniem następujących ustawowych terminów:

Rodzice kandydata
mogą odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
Rodzice kandydata
mogą wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły w terminie do 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem.
Komisja Rekrutacyjna
sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
Rodzice kandydata
mogą wnieść do Dyrektora Zespołu odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Dyrektor Szkoły
rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.