DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

UWAGA RODZICE!!!

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

Do kogo kierowana jest pomoc?

 1. uczniów z klas II, III i VI szkoły podstawowej,

 2. uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej,

 3. uczniów posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do wszystkich typów szkół (słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej),

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać „Wyprawkę szkolną”?

Uczeń może otrzymać pomoc tylko ze względu na jedno z trzech wyszczególnionych poniżej kryteriów:

 1. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto (kryterium jak do zasiłku rodzinnego)

 2. dochód na osobę w rodzinie przekracza 539 zł, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej warunki lokalne, ekonomiczne i społeczne (pomoc może być udzielona osobom i rodzinom w szczególności z powodu: sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej itp.). Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej i klasy III szkoły ponadgimnazjalnej:

 3. posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (kryterium dochodowe nie obowiązuje).

Jak ubiegać się o pomoc ?

 1. Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy: złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015. Wniosek składa się w terminie od 1 września do 09 września 2014r. Do wniosku należy dołączyć dowód zakupu (faktura, rachunek wystawiony na rodzica lub ucznia, oświadczenie lub potwierdzenie w przypadku zakupów grupowych).

 2. rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.

 3. zwrotu kosztów zakupu podręczników dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, do dnia 17 listopada 2014 r.

Ile wynosi dofinansowanie ?

 1. dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej – 225 zł,

 2. dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI – 325 zł,

 1. dla uczniów niepełnosprawnych z gimnazjum – 350 zł,

 2. dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej oraz uczniów niepełnosprawnych odpowiednio:

– zasadnicza szkoła zawodowa – 390 zł

– liceum i technikum – 445 zł

 

Pedagodzy szkolni udzielają szczegółowych informacji oraz wydają formularze i przyjmują wnioski.