Innowacje pedagogiczne w naszej szkole

 

Aby w większym stopniu odpowiadać na potrzeby edukacyjne młodzieży, a także przygotować naszych uczniów do  pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, nauczyciele naszej szkoły przygotowali i wdrożyli programy innowacji pedagogicznych. Innowacja pedagogiczna umożliwia wprowadzenie nowych rozwiązań w procesie dydaktycznym, które mają na celu lepsze dostosowanie programu nauczania do ciągle zmieniającej się rzeczywistości i sprostanie potrzebom edukacyjnym młodzieży.
Aktualnie w naszej szkole prowadzone są dwie innowacje pedagogiczne:
• „Polak – Europejczyk”
• „Moja tożsamość – mój naród”.


„Polak – Europejczyk” to innowacja realizowana w klasie V Szkoły Podstawowej. Celem innowacji jest poszerzenie wiedzy teoretycznej na temat przeszłości ojczystego regionu i kraju, panujących tu warunków klimatycznych, przyrodniczych, geograficznych i ich wpływu na życie przodków, kształtowanie uczuć patriotycznych, poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego i narodowego oraz pozytywnych postaw – szacunku dla ludzi i ich wspaniałych dokonań. W klasie objętej innowacją realizowana odbywają zajęcia dodatkowe prowadzone w oparciu o program
autorski przygotowany przez mgr Bogumiłę Kasperek. Realizacja treści programowych przebiegała zarówno w formie typowych zajęć edukacyjnych w gmachu szkoły, jak i w formie wyjazdów edukacyjnych.


„Moja tożsamość – mój naród” to innowacja aktualnie realizowana w klasie 1 gimnazjum, a od przyszłego roku szkolnego w klasie 7 Szkoły Podstawowej. Celem innowacji jest pielęgnowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej oraz rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej. W klasach objętych innowacją odbywają się dodatkowe zajęcia prowadzone w oparciu o program autorski opracowany przez mgr Marię Kurzycę. Wprowadzone treści ujęte są w dwóch blokach tematycznych: państwo i narodowość. Pierwszy z blok tematyczny dotyczy funkcjonowania państwa, natomiast drugi polskiego dziedzictwa narodowego. Realizacja treści programowych przebiegała zarówno w formie typowych zajęć edukacyjnych w gmachu szkoły, jak i w formie wyjazdów edukacyjnych.