Smak życia

Program profilaktyki  – Smak życia, czyli debata o dopalaczach

Adresatami programu jest młodzież szkolna w wieku 15-18 lat. Program został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to instrument profilaktyki uniwersalnej bazujący
na metodach aktywizujących.

Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji
na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.

Patronat: