Projekty unijne, innowacje i programy

 

SZKOŁAWNYCH SZANS


Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-214/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Projekt pt.: Szkoła równych szans skierowany będzie do 10 szkół publicznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielsko-Biała oraz do 632 uczniów tych placówek (339dziewczynek). W projekcie założono również udział 28 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci
z niepe
łnosprawnościami.

Cel główny: Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 632 uczniów
i uczennic ucz
ęszczających do placówek edukacyjnych w M. Bielsko-Biała oraz podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki
i stworzenie w 10 szko
łach objętych projektem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w okresie 01.09.2018 do 30.06.2020r.

Szkoły biorące udział w projekcie:

  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielsku-Białej

  • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej

  • Szkoła Podstawowa nr 28 Im. Gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej

  • Szkoła Podstawowa nr 29 Im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej

  • Szkoła Podstawowa nr 32 Im. Jana Iii Sobieskiego w Bielsku-Białej

  • Szkoła Podstawowa nr 38 w Bielsku-Białej

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej

  • II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

  • IV Liceum Ogólnokształcące Im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku – Białej

  • VI Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Integracyjnymi im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej

W ramach przedmiotowego projektu w szkołach planowane są działania ukierunkowane na poprawę jakości i efektywności edukacji poprzez:

– kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów (realizacja projektów edukacyjnych, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, wdrożenie nowych form i programów nauczania, tworzenie zajęć
o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, realizacja zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą)

– tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu
w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami ( wyposażenie szkolnych pracowni
w narzędzia do nauczania przedmiotów matematycznych lub przyrodniczych, doskonalenie umiejętności kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli niezbędnych do prowadzenie procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, kształtowanie
i rozwijanie kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki)

Całkowita wartość projektu: 987 850,00 PLN w tym:

Płatność ze środków europejskich w kwocie 839 672,50 PLN

Dotacja celowa z budżetu państwa 49 392,50 PLN

Wkład własny Miasta Bielsko-Biała 98 785,00 PLN

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS”.


Innowacje pedagogiczne w naszej szkole

Aby w większym stopniu odpowiadać na potrzeby edukacyjne młodzieży, a także przygotować naszych uczniów do  pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, nauczyciele naszej szkoły przygotowali i wdrożyli programy innowacji pedagogicznych. Innowacja pedagogiczna umożliwia wprowadzenie nowych rozwiązań w procesie dydaktycznym, które mają na celu lepsze dostosowanie programu nauczania do ciągle zmieniającej się rzeczywistości i sprostanie potrzebom edukacyjnym młodzieży.
Aktualnie w naszej szkole prowadzone są dwie innowacje pedagogiczne:
• „Polak – Europejczyk”
• „Moja tożsamość – mój naród”.


„Polak – Europejczyk” to innowacja realizowana w klasie V Szkoły Podstawowej. Celem innowacji jest poszerzenie wiedzy teoretycznej na temat przeszłości ojczystego regionu i kraju, panujących tu warunków klimatycznych, przyrodniczych, geograficznych i ich wpływu na życie przodków, kształtowanie uczuć patriotycznych, poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego i narodowego oraz pozytywnych postaw – szacunku dla ludzi i ich wspaniałych dokonań. W klasie objętej innowacją realizowana odbywają zajęcia dodatkowe prowadzone w oparciu o program
autorski przygotowany przez mgr Bogumiłę Kasperek. Realizacja treści programowych przebiegała zarówno w formie typowych zajęć edukacyjnych w gmachu szkoły, jak i w formie wyjazdów edukacyjnych.


„Moja tożsamość – mój naród” to innowacja aktualnie realizowana w klasie 1 gimnazjum, a od przyszłego roku szkolnego w klasie 7 Szkoły Podstawowej. Celem innowacji jest pielęgnowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej oraz rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej. W klasach objętych innowacją odbywają się dodatkowe zajęcia prowadzone w oparciu o program autorski opracowany przez mgr Marię Kurzycę. Wprowadzone treści ujęte są w dwóch blokach tematycznych: państwo i narodowość. Pierwszy z blok tematyczny dotyczy funkcjonowania państwa, natomiast drugi polskiego dziedzictwa narodowego. Realizacja treści programowych przebiegała zarówno w formie typowych zajęć edukacyjnych w gmachu szkoły, jak i w formie wyjazdów edukacyjnych.


TUTORING W NASZEJ SZKOLE

 

Cieszymy się, że możemy zaoferować naszym uczniom coś więcej niż tradycyjną edukację.

Nasi nauczyciele dążą do ciągłego rozwoju swoich podopiecznych, dlatego poszukują nowych form edukacji. Stąd wziął się pomysł wprowadzenia zajęć tutorskich. W 2017 roku trzech nauczycieli (Pani Maria Kurzyca, Pani Magdalena Krajs, Pani Krystyna Piekarska) przeszło specjalistyczne szkolenia tutorskie i rozpoczęło prowadzenie tutoringu w naszej szkole.
Kilka słów o tutoringu.
Tutoring to niezwykła metoda dydaktyczna, szczególnie skuteczna jeśli chodzi o rozwijanie potencjału uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy. Polega ona na regularnych spotkaniach z uczniem (tzw. tutorialach), w ramach których podopieczni samodzielnie przygotowują/wykonują różne zadania, które są następnie omawiane z tutorem. Ta forma pracy niesie satysfakcję zarówno podopiecznym, jak i korzystającemu z niej nauczycielowi. Tutor (z łaciny – opiekun) to ktoś, kto potrafi pokierować rozwojem ucznia, trafnie rozpoznać potencjał człowieka, z którym pracuje, wspólnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju naukowego, osobistego i społecznego, uważnie podchodzić do wyników jego prac, zmotywować do długotrwałej współpracy i znajdować w niej obopólną radość. Tutor daje to, czego zwykle nie mogą zapewnić masowe systemy edukacji: skupienie się na konkretnym podopiecznym i możliwość dostosowania ścieżki edukacyjnej do jego specyficznej sytuacji. Tutoring może być także znakomitą metodą rozwijającą talenty i zainteresowania uczniów, pomagającą odnaleźć im swoją ścieżkę rozwoju osobistego i edukacyjnego.
Tutoring to coś więcej niż przekazanie i weryfikacja wiedzy. Tutor potrafi pójść krok dalej: uczyć samodzielnego myślenia, budowania opinii opartych na wiedzy i publicznej ich obrony. Tutoriale są często wydarzeniami, w których dzieje się prawdziwa edukacja. To czas smakowania zdobytej wiedzy, niespiesznych poszukiwań, snucia refleksji, odnajdywania połączeń między ideami i faktami, szukania praktycznych zastosowań naukowych odkryć. W czasach pośpiechu i edukacji, która gubi swój sens, to prawdziwa oaza i ratunek dla ucznia, nauczyciela, dla szkoły. Mocną stroną tutoringu jest również jego dydaktyczna skuteczność i długotrwałość efektów.

 


fe_ue
POWER – Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej

Głównym celem projektu było nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniach językowych i metodycznych w Wielkiej Brytanii, Słowenii i Niemczech. ZSSiO pozyskało kwotę 71901,17 PLN na realizację projektu „Edukacja to wyzwanie”.
Projekt zatwierdzony został do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, którego beneficjentem była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji .

infoKliknij by przeczytać więcej o projekcie

info6.06-17.06.2016 – Katarzyna Hańderek, Bożena Rzycka-Ryznar

info12.10-23.10.2015 – Renata Sosnowska-Mulka, Dorota Popik