RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

 

Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych – art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO)) informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, 43-300 Bielsko- Biała, ul. Filarowa 52, e-mail: sekretariat@zssio.pl – reprezentowane przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku- Białej.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących jest p. Barbara Kadłubicka, e-mail: iod.zssio@cuw.bielsko-biala.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku- Białej, w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, organizacjom międzynarodowym lub do państwa trzeciego. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.