Ważne informacje / Kodeks Świetlicy

WAŻNE INFORMACJE

 1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach: 6.45-16.30
 2. Nr telefonu do świetlicy: 33/827-13-52
 3. Rozmowa telefoniczna nie upoważnia wychowawcy do wypuszczenia dziecka
  ze świetlicy.
 4. Rodzice dzieci uczęszczających na obiady, zobowiązani są do telefonicznego powiadomienia wychowawcy świetlicy do godz. 8.00 o nieobecności dziecka w szkole. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności stołówka nie zwraca kosztów obiadu.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do aktualizacji danych w „Karcie zgłoszeniowej do świetlicy”.
 6. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.
 7. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne. Uczniowie wpłacają jedynie ustaloną kwotę na materiały potrzebne do zajęć świetlicowych.
 8. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/opiekunami prawnymi bądź osobami wskazanymi w „Karcie zgłoszenia do świetlicy” uruchomione zostaną odpowiednie procedury, a dziecko będzie przekazywane odpowiednim organom.
 9. Dziecko odbierają rodzice, opiekunowie prawni lub osoby przez nich wskazane w „Karcie zgłoszeniowej do świetlicy”. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest do powiadomić o fakcie wychowawców świetlicy.
 10. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za dziecko, które opuściło świetlicę szkolną.
 11. W przypadku odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego bądź osobę upoważnioną w „Karcie zgłoszenia do świetlicy”, a będącą pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź zachowując się agresywnie lub w inny sposób zagrażający bezpieczeństwu i życiu dziecka – personel szkoły ma prawo zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sytuacji oraz uruchomić odpowiednie procedury.
 12. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się w chwili przyjścia oraz wyjścia do wychowawcy świetlicy.
 13. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej nie może być w danym dniu powtórnie przyjęte.
 14. Uczeń od momentu przybycia do świetlicy aż do wyjścia do domu, przebywa pod opieką wychowawców i nie może oddalać się bez ich zgody  lub powiadomienia (do toalety, biblioteki, bufetu szkolnego, zajęć z innymi nauczycielami, itp.)
 15. Uczniowie którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić dyżurującemu wychowawcy.
 16. Dziecko może samodzielnie wrócić do domu po ukończonym 7 roku życia i za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych, którą dostarcza wychowawcą świetlicy. Bez pisemnej zgody dziecko nie może opuścić świetlicy.
 17. O wszelkich zmianach dotyczących odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem.
 18. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.
 19. W świetlicy obowiązuje regulamin, z którym dziecko jest zapoznane przy przyjęciu do świetlicy. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 20. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przyniesione przez dzieci do szkoły – telefony komórkowe, tablety, zabawki, pieniądze, itp. Prosimy aby dzieci nie przynosiły
  do świetlicy wartościowych przedmiotów.
 21. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.
 22. W trakcie zajęć prowadzonych w świetlicy szkolnej dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych.