Potwierdzenie woli podjęcia nauki w klasie pierwszej

Aby potwierdzić wolę podjęcia przez dziecko nauki w klasie pierwszej danej szkoły podstawowej, do której się zakwalifikowało, rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają wolę w formie oświadczenia zawierającego imię i nazwisko dziecka, nazwę szkoły
i czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych. Dokument ten należy przesłać na adres mailowy szkoły w formie skanu lub zdjęcia. Można również zapakowane do koperty oświadczenie złożyć w szkole w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły – portiernia szkoły.