fe_ue

POWER – Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej

Głównym celem projektu było nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniach językowych i metodycznych w Wielkiej Brytanii, Słowenii i Niemczech. ZSSiO pozyskało kwotę 71901,17 PLN na realizację projektu „Edukacja to wyzwanie”.
Projekt zatwierdzony został do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, którego beneficjentem była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji .

infoKliknij by przeczytać więcej o projekcie

info6.06-17.06.2016 – Katarzyna Hańderek, Bożena Rzycka-Ryznar

info12.10-23.10.2015 – Renata Sosnowska-Mulka, Dorota Popik

 


 

Innowacje pedagogiczne w naszej szkole

Aby w większym stopniu odpowiadać na potrzeby edukacyjne młodzieży, a także przygotować naszych uczniów do  pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, nauczyciele naszej szkoły przygotowali i wdrożyli programy innowacji pedagogicznych. Innowacja pedagogiczna umożliwia wprowadzenie nowych rozwiązań w procesie dydaktycznym, które mają na celu lepsze dostosowanie programu nauczania do ciągle zmieniającej się rzeczywistości i sprostanie potrzebom edukacyjnym młodzieży.
Aktualnie w naszej szkole prowadzone są dwie innowacje pedagogiczne:
• „Polak – Europejczyk”
• „Moja tożsamość – mój naród”.


„Polak – Europejczyk” to innowacja realizowana w klasie V Szkoły Podstawowej. Celem innowacji jest poszerzenie wiedzy teoretycznej na temat przeszłości ojczystego regionu i kraju, panujących tu warunków klimatycznych, przyrodniczych, geograficznych i ich wpływu na życie przodków, kształtowanie uczuć patriotycznych, poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego i narodowego oraz pozytywnych postaw – szacunku dla ludzi i ich wspaniałych dokonań. W klasie objętej innowacją realizowana odbywają zajęcia dodatkowe prowadzone w oparciu o program
autorski przygotowany przez mgr Bogumiłę Kasperek. Realizacja treści programowych przebiegała zarówno w formie typowych zajęć edukacyjnych w gmachu szkoły, jak i w formie wyjazdów edukacyjnych.


„Moja tożsamość – mój naród” to innowacja aktualnie realizowana w klasie 1 gimnazjum, a od przyszłego roku szkolnego w klasie 7 Szkoły Podstawowej. Celem innowacji jest pielęgnowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej oraz rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej. W klasach objętych innowacją odbywają się dodatkowe zajęcia prowadzone w oparciu o program autorski opracowany przez mgr Marię Kurzycę. Wprowadzone treści ujęte są w dwóch blokach tematycznych: państwo i narodowość. Pierwszy z blok tematyczny dotyczy funkcjonowania państwa, natomiast drugi polskiego dziedzictwa narodowego. Realizacja treści programowych przebiegała zarówno w formie typowych zajęć edukacyjnych w gmachu szkoły, jak i w formie wyjazdów edukacyjnych.


Programy realizowane w szkole podstawowej i gimnazjum